H-Wurf
Emil vom Turmberg x Sissy Modelmops vom Bello-Inn

Hazel   |   Hunter   |   Hermine   |   Hugo (Balu)   |   Harley (Klitschko)

Hazel
VOM SCHWEIZER HERZ

 
 

Hunter
VOM SCHWEIZER HERZ

Hermine
VOM SCHWEIZER HERZ

 
 

Hugo (Balu)
VOM SCHWEIZER HERZ

Harley (Klitschko)
VOM SCHWEIZER HERZ